Page loading... Please wait.
8|3|111 - सात्पदाद्योः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
8|3|111
SK 2123
सात्पदाद्योः   🔊
सूत्रच्छेदः
सात्पदाद्योः (षष्ठीद्विवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
पूर्वत्रासिद्धम्  8|2|1 संहितायाम्  8|2|108 अपदान्तस्य मूर्धन्यः  8|3|55 इण्कोः  8|3|57
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
सातित्येतस्य पदादेश्च मूर्धन्यादेशो न भवति। विभाषा साति कार्त्स्न्ये 5|4|52। प्रत्ययसकारत्वात् प्राप्तिः, पदादेश्च आदेशसकारत्वात्। सात् अग्निसात्। दधिसात्। मधुसात्। पदादेः दधि सिञ्चति। मधु सिञ्चति।
`आदेशप्रत्यययोः` 8|3|59 इति षत्वे प्राप्तेऽयं प्रतिषेध-॥
ठुपसर्गात्ऽ इति प्राप्तिः प्रतिषिध्यते ॥
सिद्धान्तकौमुदी
सस्य षत्वं न स्यात् । दधि सिञ्चति । कृत्स्नं शस्त्रमग्निः संपद्यतेऽग्निसाद्भवति । अग्नीभवति । महाविभाषया वाक्यमपि । कार्त्स्ये किम् । एकदेशेन शुक्लीभवति पटः ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
सस्य षत्वं न स्यात्। कृत्स्नं शस्त्रमग्निः संपद्यतेऽग्निसाद्भवति। दधि सिञ्चति॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.