Page loading... Please wait.
7|4|74 - ससूवेति निगमे
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
7|4|74
SK 3597
ससूवेति निगमे   🔊
सूत्रच्छेदः
ससूव (क्रियापदम्) इति (अव्ययम्) , निगमे (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1 अभ्यासस्य  7|4|58
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
ससूव इति निपात्यते। सूतेर् लिटि परस्मैपदं वुगागमः अभ्यासस्य च अत्वं निपात्यते। ससूव स्थाविरं विपश्चिताम्। सुषुवे इति भाषायाम्।
`सूतेः` इति। `षूङ्? प्राणिगर्भविमोचने` (धातुपाठः-1031)--इत्येतस्य। `सुषुवे` इति। ङित्त्वादात्मनेपदम्; उवङ्। इतिकरणमेवम्प्रकाराणामन्येषामुपसङग्रहार्थम्। तेन जाग्रमः, अदर्शमेत्यादि सिद्धं भवति। जाग्रम इति जागत्र्तेरग्निपात्यते। अदर्शमेति लङि दृशेः पश्यादेशाभावः। जागृम्, अपश्यामेति भाषायामृ। दाधर्त्त्यादिषु ससूवग्रहयणं न कृतम्; वैचित्र्यार्थम्॥
दाधर्त्यादिष्वेवैतत्पठितव्यम् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
सूतेर्लिटि परस्मैपदं वुगागमोऽभ्यासस्य चात्वं निपात्यते । गृष्टिः ससूव स्थविरम् (गृ॒ष्टिः स॑सूव स्थवि॑रम्) । सुपुवे इति भाषायाम् ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.