Page loading... Please wait.
7|4|43 - जहातेश्च क्त्वि
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
7|4|43
SK 3331
जहातेश्च क्त्वि   🔊
सूत्रच्छेदः
जहातेः (षष्ठ्येकवचनम्) , च (अव्ययम्) , क्त्वि (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
जहातेरङ्गस्य हि इत्ययम् आदेशो भवति क्त्वाप्रत्यये परतः। हित्वा राज्यं वनं गतः। हित्वा गच्छति। जहातेर् निदेशात् जिहीतेर् न भवति। हात्वा।
पूर्ववदीत्त्वे प्राप्ते क्त्वाप्रत्यये हिरादेशो विधीयते। यद्यपि `हि गतौ` (धातुपाठः-1257) इत्यस्यापि हित्वेति सिध्यति, तथापि जहातेरिकारनिवृत्त्यर्थ वचनम्। अथ किमर्थं जहातेरिति श्तिपा निर्देशः, न `हः` एवोच्यते? इत्याह--`जहातेः` इत्यादि। एतेन `ओहाङ्? गतौ` (धातुपाठः-1089) इत्यस्य निवृत्त्ये निर्देशः क्रियत इति दर्शयति। यदि हि `हः` इति निर्देशः स्यात्, तदा तस्य साधारणत्वाज्जिहातेरपि स्यात्। जहातेरिति श्तिपा निर्देशे तु न भवति। अनेन जहातिरेव निर्दिश्यते, न जिहातिः। न हि तस्यैवंविधो निर्देशे यङ्लुगन्तस्य न भवति--जाहात्वेति। ईत्वमप्यत्र न भवति; तद्विधावपि श्तिपा निर्देशात्। अत्र चेटि कृते `आतो लोप इटि च` 3|4|64 इत्याकारलोपः॥
इदमपि वचनं जहानेहत्विनि मा भृदिति । श्तिपा निर्द्देशस्य तु प्रयोजनं वृतावेव दर्शितम् । यङ्लुकि जाहित्वेति भवति ॥
सिद्धान्तकौमुदी
हित्वा । हाङस्तु । हात्वा । अदो जग्धिः-(कौमुदी-3080) । जग्ध्वा ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
जहातेश्च क्त्वि - जग्ध्वेति ।झरो झरी॑ति पाक्षिको धलोपः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
हित्वा। हाङस्तु - हात्वा॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.