Page loading... Please wait.
7|2|56 - उदितो वा
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
7|2|56
SK 3328
उदितो वा   🔊
सूत्रच्छेदः
उदितः (पञ्चम्येकवचनम्) , वा (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
उदितो धातोः क्त्वाप्रत्यये परतो वा इडागमो भवति। शमु शमित्वा, शान्त्वा। तमु तमित्वा, तान्त्वा। दमु दमित्वा, दान्त्वा।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
उदितः परस्य क्त्वा इड्वा । शमित्वा । अनुनासिक्स्य क्वि (कौमुदी-2666) इति दीर्घः । शान्त्वा । द्यूत्वा । देवित्वा ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
उदितो वा - द्यूत्वेति । इडभावपक्षेच्छ्वो॑रित्यूठ् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
उदितः परस्य क्तव इड्वा। शमित्वा, शान्त्वा। देवित्वा, द्यूत्वा। दधातेर्हिः। हित्वा॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.