Page loading... Please wait.
7|1|79 - वा नपुंसकस्य
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
7|1|79
SK 444
वा नपुंसकस्य   🔊
सूत्रच्छेदः
वा (अव्ययम्) , नपुंसकस्य (षष्ठ्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अभ्यस्तादङ्गादुत्तरो यः शतृप्रत्ययस् तदन्तस्य नपुंसकस्य वा नुमागमो भवति। ददति, ददन्ति कुलानि। दधति, दधन्ति कुलानि। जक्षति, जक्षन्ति कुलानि। जाग्रति, जाग्रन्ति कुलानि।
शतुप्रत्ययमात्रं नपुंसके न वत्र्तत इत्यभ्यस्तादह्गादुसरो यः शता तदन्तस्य नपुंसकस्य विकल्पो विज्ञायत इत्याह--`अभ्यास्तादङ्गात्` इत्यादि॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
अभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य क्लीबस्य नुम्वा स्यात्सर्वनामस्थाने परे । ददन्ति । ददति । तुदत् ॥
वा नपुंसकस्य - शौ "नाभ्यस्तच्छतुः" इति नित्यं नुम्निषेधे प्राप्ते — वा नपुंसकस्य । "नाभ्यस्ताच्छतुः" इति सूत्रं नञ्वर्जमनुवर्तते । नपुंसकस्येति व्यत्ययेन पञ्चम्यर्थे षष्ठी । "इदितो नुम्धातोः" इत्यतो नुमितिउगिदचा॑मित्यतः "सर्वनामस्थाने" इति च अनुवर्तते । तदाह — अभ्यस्तादित्यादिना । ददन्तीति । नुमि अनुस्वारपरसवर्णौ । तुददिति । "तद व्यथने" अस्माच्छतृप्रत्यये "तुदादिभ्यश्शः" इति शः शपोऽपवादः, "अतो गुणे" इति शतुरकारेण पररूपे तुदच्छब्दः, तस्मात्स्वमोर्लुक्, प्रत्ययलक्षणविरहादसर्वनामस्थानत्वाच्च न नुम्, जश्त्वचर्त्वे इति भावः ।
वा नपुंसकस्य - दददिति । पुंलिङ्गेऽ[प्य]यं व्युत्पादितः । शतेति ।ऋदुशने॑त्यनङ् । शतृप्रत्यय इत्यर्थः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
अभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य क्लीबस्य वा नुम् सर्वनामस्थाने। ददन्ति, ददति॥ तुदत्॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.