Page loading... Please wait.
7|1|38 - क्त्वाऽपि छन्दसि
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
7|1|38
SK 3560
क्त्वाऽपि छन्दसि   🔊
सूत्रच्छेदः
क्त्वा (लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः) अपि (अव्ययम्) , छन्दसि (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
समासे अनञ्पूर्वे क्त्वा इत्येतस्य क्त्वा इत्ययम् आदेशो भवति, अपिशब्दाल् ल्यबपि भवति छन्दसि विषये। कृष्णं वासो यजमानं परिधापयित्वा। प्रत्यञ्चमर्कं प्रत्यर्पयित्वा। ल्यबपि भवति। उद्धृत्य जुहोति। वा च्छन्दसि इति नोक्त, सर्वोपाधिव्यभिचारार्थम्। तेन असमासे ल्यब् भवति। अर्च्य तान् देवान् गतः। छन्दो ऽधिकारः आज्जसेरसुक् 7|1|50 इति यावत्।
`परिधापयित्वा, प्रत्यर्ययित्वा` इति। दधातेः, अत्र्तेश्च हेतुमण्णिच्, `अर्त्तिह्यी` 7|3|36 इत्यादिना पुक्? `पुगन्तलघूपपधस्य` 7|3|86 इति गुणः, क्त्वा, इट्? अयादेशः। `उद्धृत्य` इति। `ह्मञ्? हरणे` (धातुपाठः-899), `झयो होऽन्यतरस्याम्` 8|4|61 इति हकारस्य धकारः। `वा छन्दसि` इति। वक्तव्ये `क्त्वापि छन्दसि` इति। वचनमसमासेऽपि यथा स्यात्--अच्र्य तान्? देवान्? गत इति॥
अपिशब्दाल्ल्यबपीति । स च समासेऽसमासे च भवति, अप्राप्तिविषये ल्यपः प्रापणार्थत्वादपिशब्दस्य, अन्यथा वा च्छन्दसि इत्येव वाच्यं स्यात्, तथा च छन्दोविधानमुनवदधानाः कल्पसूत्रकारा अपि प्रयुञ्जते - आज्येनाक्षिणी अज्येत्यादि ॥
सिद्धान्तकौमुदी
यजमानं परिधापयित्वा ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.