Page loading... Please wait.
6|4|99 - तनिपत्योश्छन्दसि
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|4|99
SK 3549
तनिपत्योश्छन्दसि  
सूत्रच्छेदः
तनि-पत्योः (षष्ठीद्विवचनम्) , छन्दसि (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1 असिद्धवदत्राभात्  6|4|22
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
तनि पति इत्येतयोः छन्दसि विषये उपधाया लोपो भवति अजादौ क्ङिति प्रत्यये परतः। वितत्निरे कवयः। शकुना इव पप्तिम। छन्दसि इति किम्? वितेनिरे। पेतिम।
`वितत्निरे` इति। अत्र यद्युपधालोपस्यासिद्धत्वम्? तथापि लोपविधानसामथ्र्यात्? `अत एकहल्मध्ये` 6|4|120 इत्यादिनैत्वाभ्यासलोपौ न भवतः। `पप्तिमा` इति। लिट्? क्रादिनियमादिट्॥
वितत्निर इति । लोपविधानसामर्थ्यादसिद्धत्वेऽपि तस्य अत एकहल्मध्ये इत्येत्वाभ्यासलोपौ न भवतः । पप्तिमेति । लिट्, मस्, इट् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
एतयोरुपधालोपः क्ङिति प्रत्यये । वितत्निरे कवयः (वित॑त्निरे क॒वयः॑) । शकुना इव पप्तिम (शकु॒ना इ॑व पप्तिम) ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.