Page loading... Please wait.
6|4|70 - मयतेरिदन्यतरस्याम्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|4|70
SK 3318
मयतेरिदन्यतरस्याम्   🔊
सूत्रच्छेदः
मयतेः (षष्ठ्येकवचनम्) , इत् (प्रथमैकवचनम्) , अन्यतरस्याम् (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1 असिद्धवदत्राभात्  6|4|22 आर्धधातुके  6|4|46
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
मयतेरिकारादेशो वा भवति ल्यपि परतः। अपमित्य, अपमाय।
`न ल्यपि` 6|4|69 इति प्रतिषेधादाकारस्य श्रवणे प्राप्ते सतीत्त्वमारभ्यते। `अपमित्य` इति। `मेङ्? प्रणिदाने` (धातुपाठः-961)। `उदीचां माङी व्यतीहारे` 3|4|19 इति क्त्वा, इत्त्वे कृते तुक्। ननु च `अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ` 4|4|21 इति निपातनात्? सिद्धमेतत्? तदपार्थकोऽयमारम्भः? नैतदस्ति; `चाधकान्यपि निपातनानि भवन्ति` (नी।प।वृ।109) इति पक्षे अपमायेति न स्यात्। `माङ्? माने` (धातुपाठः-1088) [`माने शब्दे च`--धातुपाठः-] इत्यस्य भविष्यतीति चेत्? न; अर्थभेदात्। अथापि `अबाधकान्यपि निपातनानि` (नौ।प।वृ।110) स्युः? एवमप्यारब्धव्यमेवेदमसन्देहार्थम्? असति ह्रस्मिन्? सन्देहः स्यात्--किं मयतेरिदं निपातनम्, अथ धात्वन्तरस्येति। उपसर्गनियमश्च विज्ञायेत--अपपूर्वस्यैवेति। अस्मस्तु सत्यन्योपसर्गस्यापि भवतीत्येतदर्थो युक्त आरम्भः॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
मेङ इकारोऽन्तादेशः स्याद्वा ल्यपि । अपमित्य याचते । अपमाय । उदीचां ग्रहणाद्यथाप्राप्तमपि । याचित्वा अपमयते ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
मयतेरिदन्यतरस्याम् - अपमित्येति ।समासेऽनञ्पूर्वे॑ति वक्ष्यमाणेन क्त्वो ल्यपि तुक् । याचित्वा प्रणिददातीत्यर्थः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
अभ्यासस्यादेरतो दीर्घः स्यात्। आत। आततुः। आतुः। आतिथ। आतथुः। आत। आत। आतिव। आतिम। अतिता। अतिष्यति। अततु॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.