Page loading... Please wait.
6|4|69 - न ल्यपि
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|4|69
SK 3335
न ल्यपि  
सूत्रच्छेदः
(अव्ययम्) , ल्यपि (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1 असिद्धवदत्राभात्  6|4|22 आर्धधातुके  6|1|46
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
ल्यपि प्रत्यये परतः घुमास्थागापाजहातिसां यदुक्तं तन्न। प्रदाय। प्रधाय। प्रमाय। प्रस्थाय। प्रगाय। प्रपाय। प्रहाय। अवसाय।
वेति निवृत्तम्; उत्तरसूत्रे पुनरन्यतस्यांग्रहणात्। `यदुक्तम्` इति। ईत्त्वम्, न पुनरनन्तरमेत्त्वम्; तस्य ल्यपि प्राप्त्यभावात्। प्रतिषेधस्य च प्राप्तिपूर्वकत्वात्॥
यदुक्तमिति । ईत्वम्, न त्वनन्तरमेत्वम्, प्राप्त्यभावात् ॥ मयतेरिदन्यतरस्याम् ॥ अपमित्येति । उदीचां माङे व्यतीहारे इति तवाप्रत्ययः, इत्वे कृते तुक् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
ल्यपि परे घुमास्थादेरीत्वं न । धेट् । प्रधाय । प्रमाय । प्रगाय । प्रपाय । प्रहाय । प्रसाय । मीनातिमिनो-(कौमुदी-2508) इत्यात्वम् । प्रमाय । निमाय । उपदाय । विभाषा लीयतेः (कौमुदी-2509) । विलाय । विलीय । णिलोपः । उत्तार्य । विचार्य ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
न ल्यपि - न ल्यपि । कथं तर्हिनिपीय यस्ये॑ति श्रीहर्षप्रयोग इति चेदत्राहुः- पीङ् पाने इति दिवादिगणस्थात् ल्यपि न दोष इति । इह प्रशाय प्रच्छायेत्यत्रशाच्छोरन्यतरस्या॑मिति प्राप्तस्येत्वस्याप्यभावो बोध्यः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.