Page loading... Please wait.
6|4|59 - क्षियः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|4|59
SK 3338
क्षियः   🔊
सूत्रच्छेदः
क्षियः (षष्ठ्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1 असिद्धवदत्राभात्  6|4|22 आर्धधातुके  6|4|46
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
क्षियश्च दीर्घो भवति ल्यपि परतः। प्रक्षीय।
`छन्दसि` इति निवृत्तम्। `क्षियः` इति `निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य` (व्या।प।53) इति `क्षि क्षये` (धातुपाठः-236) `क्षि निवासगत्योः` (धातुपाठः-1407) इत्यनयोग्र्रहणम्, न `क्षिष्? हिंसायाम्` (धातुपाठः-1506) [`क्षीष्`--धातुपाठः-] इत्यसय॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
क्षियो ल्यपि दीर्घः स्यात् । प्रक्षीय ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.