Page loading... Please wait.
6|4|33 - भञ्जेश्च चिणि
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|4|33
SK 2764
भञ्जेश्च चिणि  
सूत्रच्छेदः
भञ्जेः (षष्ठ्येकवचनम्) , च (अव्ययम्) , चिणि (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1 असिद्धवदत्राभात्  6|4|22
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
भञ्जेश्च चिणि परतो विभाषा नकारलोपो भवति। अभाजि, अभञ्जि। अप्राप्तो ऽयं नलोपः पक्षे विधीयते, ततो न इति न अनुवर्तते।
चकारः `विभाषा` 6|4|32 इत्यनुकर्षणार्थः। `अभाजि` इति। पूर्वमेव व्युत्पादितम्। `अप्राप्तोऽयं नकारलोपः` इति। क्ङिति नलोपविधानात्, चिणश्चाक्ङित्वात्। अतः प्रतिषेध्याभाबान्नति नानुवर्तते। तेन विधिरेवायमित्यभिप्रायः॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
नलोपो वा स्यात् । अभाजि । अभञ्जि ।
भञ्जेश्च चिणि - भञ्जेश्च चिणि । "श्नान्नलोपः" इत्यतो नेति अभाजीति । नलोपपक्षे उपधावृद्धिः ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
नलोपो वा स्यात्। अभाजि, अभञ्जि॥ लभ्यते॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.