Page loading... Please wait.
6|3|136 - निपातस्य च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|3|136
SK 3538
निपातस्य च   🔊
सूत्रच्छेदः
निपातस्य (षष्ठ्येकवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
उत्तरपदे  6|3|1 संहितायाम्  6|3|114
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
ऋचि इत्येव। निपातस्य च ऋग्विषये दीर्ग्ः आदेशो भवति। एवा ते। अच्छा।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
एवशब्दश्चादिषु पाठान्निपातः, अच्छ गत्यर्थवदेषु इत्यच्छशब्दः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
एवा हि ते (ए॒वा हि ते॒) ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.