Page loading... Please wait.
6|2|60 - षष्ठी प्रत्येनसि
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|2|60
SK 3794
षष्ठी प्रत्येनसि  
सूत्रच्छेदः
षष्ठी (प्रथमैकवचनम्) , प्रत्येनसि (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
राजा इति वर्तते, अन्यतरस्याम् इति च। षष्ठ्यन्तो राजशब्दः पूर्वपदम् प्रत्येनसि उत्तरपदे ऽन्यतरस्यां प्रकृतिस्वरं भवति। राज्ञः प्रत्येनाः राजप्रत्येनाः, राजप्रत्येनाः। षष्ठी इति किम्? राजा चासौ प्रत्येनाश्च राजप्रत्येनाः।
`राज्ञ) प्रत्येनाः` इति। `षष्ठआ आक्रोशे` 6|3|20 इति विभक्तेरलुक्॥
राज्ञः प्रत्येना इति । षष्ठ।ल आकोशे इत्युलुक् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
षष्ठ्यन्तो राजा प्रत्येनसि परे वा प्रकृत्या । राजप्रत्येनाः । षष्ठी किम् । अन्यत्र न ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.