Page loading... Please wait.
6|1|53 - अपगुरो णमुलि
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|1|53
SK 3375
अपगुरो णमुलि   🔊
सूत्रच्छेदः
अपगुरः (षष्ठ्येकवचनम्) , णमुलि (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
गुरी उद्यमने इत्यस्य धातोः अपपूरस्य णमुलि परतः एचः स्थाने विभाषा आकारः आदेशो भवति। अपगारमपगारम्। अपगोरमपगोरम्। आभीक्ष्ण्ये णमुल् च 3|4|22 इति णमुल्। अस्यपगारम् युध्यन्ते, अस्यपगोरम् युध्यन्ते इत्यत्र द्वितीयायां च 3|4|56 इति णमुल्।
`अपगारमपगारम्` इति। `आभीक्ष्ण्ये द्वे भवतः` (वा।887) इति द्वित्वम्॥
। यदि गिरतिर्गुरेरर्थे वर्तते, तदायं योगः शक्योऽवक्तम्। कथम् ? गिरेः--अपगारमपगारम्, गुरोः--अपगोरमपगोरम् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
गुरी उद्यमने इत्यस्यैचो वा आत्स्याण्णमुलि । अस्यपगोरं युध्यन्ते अस्यपगारम् ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
अपगुरो णमुलि - अस्यपगोरमिति । असिमुद्यम्येत्यर्थः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.