Page loading... Please wait.
6|1|198 - आमन्त्रितस्य च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|1|198
SK 3653
आमन्त्रितस्य च   🔊
सूत्रच्छेदः
आमन्त्रितस्य (षष्ठ्येकवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
आमन्त्रितस्य आदिरुदात्तो भवति। देवदत्त, देवदत्तौ, देवदत्ताः। अत्र कारकाद् दत्तश्रुतयोरेव आशिषि 6|2|148। इति प्राप्तिर् बाध्यते। लुमता ऽपि लुप्ते प्रत्ययलक्षणम् अत्र इष्यते, सर्पिरागच्छ, सप्तागच्छ इति।
`देवदत्त्` इति। ददातेः `क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम्` 3|3|174 इत्याशिवि क्तः, `वो वद्? घोः` 7|4|46 इति धातोर्ददादेशः। दत्तशब्दस्य देवशब्देन `कर्त्तृकरणे कृता बहुलम्` 2|1|31 इति समासः। `सपिरागच्छ` इति। `स्वमोर्नपुंसकात्` 7|1|23 इति विभक्तेर्लुक्। `सप्तागच्छत` इति। अत्रापि `षङ्भ्यो लुक्` 7|1|22 इति च॥
अत्र ठ्कारकादतश्रुत्योरेवाशिषिऽ इति प्राप्तिः प्रतिषिद्ध्यते, शेषनिधातेन बाध्य त्यिर्थः। प्रत्ययलक्षणमत्रेष्यत इति। षष्ठीनिर्देशेन तत्कार्यस्य स्पष्टत्वात्। सर्पिरिति। सृपेरिसि सर्पिः सब्दोऽन्त्योदातः, ठ्स्वमोर्नपुंसकात्ऽ इति सोर्लुक्। सप्तशब्दौ घृतादित्वादन्तोदातः, ठ्षङ्भ्यो लुक्ऽ इति जसो लुक् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
आमन्त्रित स्यादिरुदात्तः स्यात् । अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः (अग्न॒ इन्द्र॒ वरु॑ण॒ मित्र॒ देवाः॑) ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.