Page loading... Please wait.
6|1|184 - नृ चान्यतरस्याम्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|1|184
SK 3728
नृ चान्यतरस्याम्   🔊
सूत्रच्छेदः
नृ (लुप्तपञ्चम्यन्तनिर्देशः)(अव्ययम्) , अन्यतरस्याम् (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
नृ इत्येतस्मात् परा झलादिर् विभक्तिः अन्यतरस्यां न उदात्ता भवति। नृभ्याम्। नृभिः। नृभ्यः। नृषु झलित्येव न्रा। न्रे।
नृशब्दात्? `सावेकाचः` 6|1|162 इति, `न गोआन्सावर्ण` 6|1|176 इति नित्ये प्रतिषेधे च प्राप्ते विभाषेयमारभ्यते॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
नुः परा झलादिर्विभक्तिर्वोदात्ता । नभिर्येमानः (नृभि॑र्येमा॒नः) ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.