Page loading... Please wait.
6|1|183 - दिवो झल्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|1|183
SK 3727
दिवो झल्   🔊
सूत्रच्छेदः
दिवः (पञ्चम्येकवचनम्) , झल् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
दिवः परा झलादिर् विभक्तिः न उदात्ता भवति। द्युभ्याम्। द्युभिः। सावेकाचः 6|1|168 इति ऊडिदंपदाद्यप्पुम्रैद्युभ्यः 6|1|171 इति वा प्राप्तिः प्रतिषिध्यते। झलि इति किम्? दिवा।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
झलादिरिति। कथं पुनरसति सप्तमीनिर्देशे तदादिविधिर्भवति; केवलझलात्मिकाया विभक्तेरभावात्, अस्तु तर्हि तदन्तविधिः, का पुनर्झलन्ता विभक्ति, शसादिः सकारान्ता ? एवं तर्हि ठ्षट्त्रिचतुर्भ्या हलादिःऽ इत्यत आदिग्रहणमनुवर्तते, दिवः परा विभक्तिर्नोदाता भवति, कीदृशी ? यस्या झलादिरिति। अयं योगः शक्योऽवक्तुम्। कथम् ? एवं वक्ष्यामि---ठष्टनो दीर्घात्, दिवोझलादिः, शतरनुमो नदी चऽ इति, ठूडिदम्ऽ इत्यादौ च दिवो ग्रहणं न करिष्यमि ? एवमपि ठ्नृ चान्यतरस्याम्ऽ इत्युतरसूत्रे तत्र झल्ग्रहणं कर्तव्यम्, ठ्नदि चऽ इति चकारश्च क्रियत इति नास्ति लाघवे विशेषः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
दिवः परा झलादिर्विभक्तिर्नोदात्ता । द्युभिरक्तुभिः (द्युभि॑र॒क्तुभिः॑) । झलिति किम् । उपत्वाग्ने दिवेदिवे (उप॑त्वाग्ने दि॒वेदि॑वे) ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.