Page loading... Please wait.
6|1|179 - षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|1|179
SK 3725
षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः   🔊
सूत्रच्छेदः
षट्-त्रि-चतुर्भ्यः (पञ्चमीबहुवचनम्) , हलादिः (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अन्तोदात्तातित्येतन् निवृत्तम्। षट्सञ्ज्जाकेभ्यः, त्रि चतुरित्येताभ्यां च परा हलादिर् विभक्तिरुदात्ता भवति। षङ्भिः। षङ्ह्रः। पञ्चानाम्। षण्णाम्। सप्तानाम्। त्रि त्रिभिः। तिर्भ्यः। त्रयाणाम्। चतुर् चतुर्भ्यः। चतुर्णाम्। हलादिः इति किम्? चतस्रः पश्य।
`अन्तोदात्तादित्येतन्निवृत्तम्` इति। यद्येतदनुवत्र्तेत, पञ्चानाम्, सप्तानाम्, चतुर्णामित्यत्र न स्यात्। पञ्चादीनां शब्दादीनां `न्रः संख्यायाः (फि।सू।2।28) इत्युदात्तत्वात्? `न्रः` इति रेफनकारान्तयोः संख्याशब्दयोग्र्रहणम्॥
अन्तोदातादिति निवृतमिति। यद्येतदनुवर्तेत पञ्चानाम्, नवानाम्, चतुर्मामित्यत्र न स्यात्; ठ्न्रः संख्यायाऽ इत्याद्यौदातत्वात्, क्व तर्हि स्यात् ? सप्तानाम्, अष्टानाम्। सप्ताष्टशब्दौ घृतादित्वादन्तोदातौ। ठ्न्रःऽ इति रेफनकारान्ताया इत्यर्थः। चतस्रः पश्येति। यथैतदिह हलादिग्रहणस्य व्यावर्त्यं तथा ठ्चतुरः शसिऽ इत्यत्रावोचाम ॥
सिद्धान्तकौमुदी
एभ्यो हलादिर्विभक्तिरुदात्ता । आषङ्भिर्हूयमानः (आष॒ड्भिर्हू॒यमा॑नः) । त्रिभिष्ट्वं देव (त्रिभिष्ट्वं दे॑व) ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.