Page loading... Please wait.
6|1|137 - सम्पर्युपेभ्यः करोतौ भूषणे
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|1|137
SK 2550
सम्पर्युपेभ्यः करोतौ भूषणे   🔊
सूत्रच्छेदः
सम्-परि-उपेभ्यः (पञ्चमीद्विवचनम्) , करोतौ (सप्तम्येकवचनम्) , भूषणे (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
संहितायाम्  6|1|72 सुट्कात्पूर्वः  6|1|135
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
सम् परि उप इत्येतेभ्यः भुषणार्थे करोतौ परतः सुट् कात् पूर्वो भवति। संस्कर्ता। संस्कर्तुम्। संस्कर्तव्यम्। अत्र संपुंकानां सत्वम् इति समो मकारस्य सकारः, पूर्वस्य चाकारस्य अनुनासिकः। परिष्कर्ता। परिष्कर्तुम्। परिष्कर्तव्यम्। सुट्स्तुस्वञ्जाम् इति षत्वम्। उपस्कर्ता। उपस्कर्तुम्। उपस्कर्तव्यम्। भूषणे इति किम्? उपकरोति। सम्पूर्वस्य क्वचिदभूषणे ऽपि सुडिष्यते, संस्कृतमन्नम् इति।
`सम्पूर्वस्य क्वचिदभूषणेऽपीष्यते` इति। कथं पुनरिष्यमाणो लभ्यते? `संस्कृतं भक्षाः` 4|2|15 इत्याचार्यप्रवृत्तेलिङ्गात्॥
सम्पूर्वस्य क्वचिदभूषणेऽपीष्यत इति। एतच्च ठ्संस्कृतंक भक्षाःऽ इति निर्देअसाल्लभ्यते ॥
सिद्धान्तकौमुदी
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.