Page loading... Please wait.
6|1|117 - यजुष्युरः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|1|117
SK 3520
यजुष्युरः   🔊
सूत्रच्छेदः
यजुषि (सप्तम्येकवचनम्) , उरः (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
संहितायाम्  6|1|72
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
उरःशब्दः एङन्तः यजुषि विषये अति रकृत्या भवति। उरो अन्तरिक्षम्। अपरे यजुष्युरो इति सूत्रं पठन्ति, उकारान्तम् उरुशब्दं सम्बुद्ध्यन्तम् अधीयते, ते इदम् उदाहरन्ति उरो अन्तरिक्षं सजूः इति। यजुषि पादानाम् अभावातनन्तःपादर्थं वचनम्।
`उरो अन्तरिक्षम्` इति। उरःशब्दस्योत्त्वम्, `आद्? गुणः` इति गुणः। `ओकारान्तमुरोशब्दं [`उकारान्तमुरुशब्द`--काशिका] सम्बुद्ध्यन्तमधीयते` इति। उरुशब्दस्य `सम्बुद्धौ च` 7|3|106 इति गुणे कृते `उरो` इति भवति॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
उरःशब्द एङन्तोऽति प्रकृत्या यजुषि । उरो अन्तरिक्षम् (उ॒रो अ॒न्तरि॑क्षम्) । यजुषि पादाभावादनन्तः पादार्थ वचनम् ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.