Page loading... Please wait.
5|4|149 - पूर्णाद्विभाषा
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
5|4|149
SK 887
पूर्णाद्विभाषा   🔊
सूत्रच्छेदः
पूर्णात् (पञ्चम्येकवचनम्) , विभाषा (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 समासान्ताः  5|4|68 वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
पूर्णात् परस्य काकुदशब्दस्य विभाषा लोपो भवति बहुव्रीहौ समासे। पूर्णं काकुदम् अस्य पूर्णकाकुत् पूर्णकाकुदः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
पूर्णकाकुत् । पूर्णकाकुदः ॥
पूर्णाद्विभाषा - पूर्णाद्विभाषा । पूर्णात्परस्य काकुदस्य लोपा वा स्यादित्यर्थः । पूर्णं काकुदं यस्येति विग्रहः ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
पूर्णकाकुत्। पूर्णकाकुदः॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.