Page loading... Please wait.
5|4|134 - जायाया निङ्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
5|4|134
SK 872
जायाया निङ्   🔊
सूत्रच्छेदः
जायायाः (षष्ठ्येकवचनम्) , निङ् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 समासान्ताः  5|4|68 वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
जायाशब्दान्तस्य बहुव्रीहेर् निङादेशः भवति। युवतिः जाया यस्य युवजानिः। वृद्धजानिः।
`निङादेशो भवति` इति। आदेशत्वमस्य पूर्ववद्? ङित्त्वादेव विज्ञायते। `युवजानिः` इति। लोपो व्योर्वलि` 6|1|64 इति यलोपः। `स्त्रियाः पुंवत्` 6|3|33 इति पुंवद्भावः॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
जायान्तस्य बहुव्रीहेर्निङादेशः स्यात् ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.