Page loading... Please wait.
5|4|130 - ऊर्ध्वाद्विभाषा
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
5|4|130
SK 869
ऊर्ध्वाद्विभाषा   🔊
सूत्रच्छेदः
ऊर्ध्वाद् (पञ्चम्येकवचनम्) , विभाषा (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 समासान्ताः  5|4|68 वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
ऊर्ध्वशब्दादुत्तरस्य जानुशब्दस्य विभाषा ज्ञुः इत्ययम् आदेशो भवति। ऊर्ध्वे जानुनी अस्य ऊर्ध्वजानुः, ऊर्ध्वज्ञुः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
ङ्त्किरणादन्त्यादेशत्वम्, अकारादित्वं च निश्चित्याऽऽहानङदेशो भवतीति। कुण्डोध्नीति। ठ्बहुव्रीहेरूधसो ङीष्ऽ, ठल्लोपोऽनःऽ। अनङ्विधानमुतरार्थम्, इह तु नकारादेशेनापि सिद्धम् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
ऊर्ध्वज्ञुः । ऊर्ध्वजानुः ॥
ऊर्ध्वाद्विभाषा - ऊध्र्वाद्विभाषा । ऊध्र्वशब्दात् परो यो जानुशब्दस्तस्य ज्ञुरादेशो वा स्यात्, बहुव्रीहावित्यर्थः । ऊध्र्वज्ञुरिति । ऊर्ध्वे जानुनी यस्येति विग्रहः ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.