Page loading... Please wait.
4|4|85 - अन्नाण्णः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|4|85
SK 1637
अन्नाण्णः   🔊
सूत्रच्छेदः
अन्नात् (पञ्चम्येकवचनम्) , णः (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
तत्  4|4|76 (द्वितीयैकवचनम्) , लब्धा  4|4|84 (प्रथमैकवचनम्)
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्घिताद्यत्  4|4|75 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
"तत् लब्धा" इति अन्नात् णः
सूत्रार्थः
"अन्नम् लब्धा" इत्यस्मिन् अर्थे कर्तारम् निर्देशयितुम् द्वितीयासमर्थात् अन्न-शब्दात् ण-प्रत्ययः भवति ।
अन्नम् लभते सः = अन्नम् लब्धा = अन्न + ण → आन्नः भिक्षुः । स्त्रीत्वे अजाद्यतष्टाप् 4|1|4 इति टाप् - अन्नम् लब्ध्री सा आन्ना सेविका ।

ज्ञातव्यम् - अत्र "लब्धा" इति लभ्-धातोः तृन्-प्रत्ययान्तरूपम् अस्ति । लभते सः लब्धा ।
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अन्नशब्दात् तदिति द्वितीयासमर्थात् लब्धा इत्येतस्मिनर्थे णः प्रत्ययो भवति। अन्नं लब्धा आन्नः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
अन्नं लब्धा आन्नः ॥
अन्नाण्णः - अन्नाण्णः ।लब्धेत्यर्थे द्वितीयान्ता॑दिति शेषः ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.