Page loading... Please wait.
4|3|79 - पितुर्यच्च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|3|79
SK 1458
पितुर्यच्च   🔊
सूत्रच्छेदः
पितुः (पञ्चम्येकवचनम्) , यत् (प्रथमैकवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
पितृशब्दाद् यत् प्रत्ययो भवति, चकाराट् ठञ् च ततागतः इत्येतस्मिन् विषये। पितुरागतं पित्र्यम्, पैतृकम्।
`पित्र्यम्` इति। `रीङ ऋतः` 7|4|27 इत रीङ, यस्यति 6|4|148 लोपः॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
चाट्ठञ् । रीङ् ऋतः- (कौमुदी-1234) । यस्य-(कौमुदी-311)इति लोपः । पित्र्यम् । पैतृकम् ॥
पितुर्यच्च - पुतुर्यच्च । यति प्रक्रियां दर्शयति — रीञ्ङृत इति ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.