Page loading... Please wait.
4|3|77 - विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो वुञ्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|3|77
SK 1456
विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो वुञ्   🔊
सूत्रच्छेदः
विद्या-योनि-संबन्धेभ्यः (पञ्चमीबहुवचनम्) , वुञ् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
विद्यायोनिकृतः सम्बन्धो येषां ते विद्यायोनिसम्बन्धाः। तद्वाचिभ्यः शब्देभ्यो वुञ् प्रत्ययो भवति तत आगतः इत्येतस्मिन् विषये। अणो ऽपवादः। छं तु परत्वाद् बाधते। विद्यासम्बन्धेभ्यस् तावत् उपाध्यायादागतं औपाध्यायकम्। शौष्यकम्। आचार्यकम्। योनिसम्बन्धेभ्यः मातामहकः। पैतामहकः। मातुलकः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
विद्यायोनिकृत इति । बहुव्रीहौ गतार्थत्वात्कृतशब्दस्याप्रयोगः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
औपाध्यायकः । पैतामहकः ॥
विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो वुञ् - विद्यायोनि । "तत आगत" इत्येव । औपाध्यायकः, पैतामहक इति । उपाध्यायात्पितामहाच्च आगत इत्यर्थः ।
विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो वुञ् - विद्यायोनि । विद्यायोनिकृतः संबन्धो येषां तेभ्यो वुञ्स्यात् । अणोऽपवादः । छं तु परत्वाद्बाधते । आचार्यकः । मातामहकः । मातुलकः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
औपाध्यायकः। पैतामहकः॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.