Page loading... Please wait.
4|3|71 - छन्दसो यदणौ
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|3|71
SK 1450
छन्दसो यदणौ   🔊
सूत्रच्छेदः
छन्दसः (पञ्चम्येकवचनम्) , यद्-अणौ (प्रथमाद्विवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
छन्दःशब्दाद् भवव्याख्यानयोरर्थयोः यदणौ प्रत्ययौ भवतः। द्व्यचः इति ठकि प्राप्ते वचनम्। छन्दस्यः छान्दसः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
अत्र भवव्याख्यानौ द्वावर्थौ, यदणौ प्रत्ययावपि द्वावेव, तथापि यथासंख्यं न भवति; ठ्तस्य व्याख्यानेऽ इति यदणौ भवतः, ठ्तत्र भवःऽ इति चेत्येवं समुच्चयात् । द्व्यच इति ठकि प्राप्त इति । उतरसूत्रे द्व्यज्ग्रहणेन ठकि प्राप्त इत्यर्थः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
छन्दस्यः । छान्दसः ॥
छन्दसो यदणौ - छान्दसो यदणौ ।तस्य व्याख्याने, तत्राभवे चे॑ति शेषः । छन्दस्य छान्दस इति । छन्दसां व्याख्यानः, तत्र भवो वेत्यर्थः । द्व्यज्लक्षणस्य वक्ष्यमाणस्य ठकोऽपवादः ।
छन्दसो यदणौ - छन्दसो । छन्दः — शब्दाद्भवव्याख्यानयोरर्थयोर्यदणौ स्तः । व्द्यज्लक्षणस्य ठकोऽपवादः । छन्दस्य इत्यादि । इहार्थयोर्यदण्भ्यां यथासङ्ख्यं न भवत्यस्वरितत्वादिति बोध्यम् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.