Page loading... Please wait.
4|3|63 - वर्गान्ताच्च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|3|63
SK 1442
वर्गान्ताच्च   🔊
सूत्रच्छेदः
वर्ग-अन्तात् (पञ्चम्येकवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
वर्गशब्दान्तात् च प्रातिपदिकाच् छः प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। अणो ऽपवादः। कवर्गीयम्। चवर्गीयम्।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
कवर्गीयम् ॥
वर्गान्ताच्च - वर्गान्ताच्च । कवर्गीयमिति । कादिवर्गे भवमित्यर्थः ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
कवर्गीयम्॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.