Page loading... Please wait.
4|3|61 - ग्रामात्‌ पर्यनुपूर्वात्‌
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|3|61
SK 1440
ग्रामात्‌ पर्यनुपूर्वात्‌   🔊
सूत्रच्छेदः
ग्रामात् (पञ्चम्येकवचनम्) , परि-अनु-पूर्वात् (पञ्चम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अव्ययीभवातित्येव। ग्रामशब्दान्तादव्ययीभावात् परि अनु इत्येवं पूर्वात् ठञ् प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। अणो ऽपवादः। पारिग्रामिकः। आनुग्रामिकः।
`पारिग्रामिकम्` इति। `{ग्रामशब्दान्तादव्ययीभावात् परि--काशिका।}` ग्रामात् परि` इति। `अपरपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या` 2|1|11 इत्यव्ययीभावः। `आनुग्रामिकम्िति। अत्रापि `अनुर्यत्समया` 2|1|14
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
ठञ् स्यात् । अव्ययीभावादित्येव । पारिग्रामिकः । आनुग्रामिकः ॥
ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् - ग्रामात्पर्यनुपूर्वात् । ठञ् स्यादिति ।अन्तःपूर्वपदा॑दित्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.