Page loading... Please wait.
4|3|58 - गम्भीराञ्ञ्यः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|3|58
SK 1435
गम्भीराञ्ञ्यः   🔊
सूत्रच्छेदः
गम्भीरात् (पञ्चम्येकवचनम्) , ञ्यः (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
गम्भीरशब्दाद् ञ्यः प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। अणो ऽपवादः। गम्भीरे भवं गाम्भीर्यम्। बहिर्देवपञ्चजनेभ्यश्चेति वक्तव्यम्। बाह्यम्। दैव्यम्। पाञ्चजन्यम्।
`बहिर्देव` इत्यादि। बहुर्देवपञ्चजनेभ्यश्च ञ्यो भवतीत्येतदर्थरूपं व्याख्येयमित्यर्थः। तत्रेदं व्याख्यानम्-- चकारोऽत्र वत्र्तते, तेन बहिरादिभ्योऽपि ञ्यो भविष्यतीति॥
बदिर्देअवपञ्चजनेभ्यश्चेति वक्तव्यमिति । ठ्प्राग्दीव्यतःऽ इत्यत्रोक्तम्---ठ्देवस्य यञञौ, बहिषष्टिलोपश्चऽ इति । तच्चावश्यं वक्तव्यम्---अर्थान्तरेष्वपि यथा स्यादिति । तस्यैव प्रपञ्चार्थम्, इह तु बहिर्देअवयोर्ग्रहणम् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
गम्भीरे भवं गाम्भीर्यम् ॥पञ्चजनादुपसंख्यानम् (वार्तिकम्) ॥ पाञ्चजन्यः ॥
गम्भीराञ्ञ्यः - गम्भीराञ्ञ्यः । गाम्भीर्यमिति । यञ्विधौ तु स्त्रियांप्राचां ष्फः तद्धितः॑ इति ष्फः स्यात् ।
गम्भीराञ्ञ्यः - गम्भीराञ्ञ्यः । पञ्तजनादुपसङ्ख्यानम् । पाञ्चजन्यम् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
गम्भीराञ्ञ्ञ्ञ्यः (1628) (तत्रभवाधिकरणे ञ्ञ्यप्रत्ययः)