Page loading... Please wait.
4|3|51 - व्याहरति मृगः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|3|51
SK 1426
व्याहरति मृगः   🔊
सूत्रच्छेदः
व्याहरति तिङन्तपदम् मृगः (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
तत्र इत्येव, कालातिति च। कालवाचिनः सप्तमीसमर्थात् प्रातिपदिकात् व्याहरति मृगः इत्येतस्मिन् विषये यथाविहितं प्रत्ययो भवति। निशायां व्याहरति मृगः वैशः, नैशिकः। प्रादोषः, प्रादोसिकः। मृगः इति किम्? निशायां व्याहरति उलूकः।
`नैशिकः,नैशः। प्रादोषिकः, प्रादोषः` इति। निशाप्रदोषाभ्यां 4|3|14 ठञ्। तेन मुक्ते पक्ष ऋत्वणेव भवति॥
व्याहरति उ शब्दायते ॥
सिद्धान्तकौमुदी
कालवाचिनः सप्तम्यन्ताच्छब्दायत इत्यर्थे अणादयः स्युः यो व्याहरति स मृगश्चेत् । निशायां व्याहरति नैशो मृगः । नैशिकः ॥
व्याहरति मृगः - व्याहरति मृगः । तत्र कालादित्येव । "देयमृणे" इति निवृत्तम् ।
व्याहरति मृगः - नैशिक ति ।निशाप्रदोषाभ्यां चे॑ति वा ठञ् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.