Page loading... Please wait.
4|3|33 - अणञौ च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|3|33
SK 1406
अणञौ च   🔊
सूत्रच्छेदः
अण्-अञौ (प्रथमाद्विवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
सिन्ध्वपकरशब्दाभ्यां यथासङ्ख्यम् अणञौ प्रत्ययौ भवतः तत्र जातः 4|3|25 इत् येतस्मिन् विषये। पूर्वेण कनि प्राप्ते वचनम्। सैन्धवः। आपकरः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
योगविभागो यथासंख्यार्थः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
क्रमात् स्तः । सैन्धवः । आपकारः ॥
अणञौ च - अणञो च । क्रमात्स्त इति ।सिन्ध्वपकराभ्या॑मिति शेषः ।
अणञौ च - अणञौ च । यथासङ्ख्यार्थो योगविभागः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.