Page loading... Please wait.
4|3|17 - प्रावृष एण्यः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|3|17
SK 1388
प्रावृष एण्यः   🔊
सूत्रच्छेदः
प्रावृषः (पञ्चम्येकवचनम्) , एण्यः (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
प्रावृष्शब्दादेण्यः प्रत्ययो भवति शैषिकः। ऋत्वणो ऽपवादः। प्रावृषेण्यः बलाहकः।
अथ किमर्थं प्रत्यये मूर्धन्यः पठते, न `रषाभ्याम्` 8|4|1 इत्येनैव णत्वं भविष्यति? नैवं शक्यम्, इह हि न स्यात्-- प्रावृषेणिति पदान्तत्वात्॥
प्रवर्पतीति प्रावृट्, क्विपि ठ्नहिवृत्तिऽ इत्यादिना दीर्घः । प्रावृषेण्य इति । भवार्थे प्रत्ययः, जाते तु प्रावृषष्ठपं वक्ष्यति । ठ्रषाभ्याम्ऽ इत्येव सिद्धे प्रत्यये णकारोच्चारणम्---प्रावृषेण्यमाचष्टे प्रावृषेण्ययतेः क्विप्, णिलोपः, ठ्लोपो व्योर्वलिऽ इति यलोपः, प्रावृषेणित्यत्र णत्वार्थम् ; अन्यथा ठ्पदान्तस्यऽ इति प्रतिषेधः स्यात् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
प्रावृषेण्यः ॥
प्रावृष एण्यः - प्रावृष एण्यः । ऋत्वणोऽपवादः । प्रावृषेण्य इति । प्रावृट्-वर्पर्तुः । तत्र भवादिरित्यर्थः । जाते तु ठब् वक्ष्यते । प्रक्रियालाघवार्थं णकारोच्चारणम् ।
प्रावृष एण्यः - प्रावृष एण्यः । ऋत्वणोऽपवादः । प्रवर्षतीति प्रावृट्नहिवृती॑ति दीर्घः । तत्र भवः । जाते तु ठपं वक्ष्यति ।रषाभ्यां॑मिति सिद्धे प्रक्रियालाघवार्थं णकारोच्चारणमित्याहुः । किंच प्रावृषएण्यमाचक्षाणः प्रावृषेण् इत्यत्र णकारश्रवणार्थमपि तत् । ण्यन्तात्क्विपि टिलोपणिलोपयलोपाः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
प्रावृषेण्यः॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.