Page loading... Please wait.
4|3|142 - शम्याष्ट्लञ्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|3|142
SK 1522
शम्याष्ट्लञ्  
सूत्रच्छेदः
शम्याः (पञ्चम्येकवचनम्) , ट्लञ् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
शमीशब्दाट् ट्लञ् प्रत्ययो भवति विकारावयवयोरर्थयोः। अञो ऽपवादः। शामीलं भस्म। शामीलीस्रुक्।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
अञोऽपवाद इति । शमीशब्दो गौरादिङीषन्तः । शामीली स्रुगिति । चातुर्मास्ये वरुणप्रघासेषु शमीमय्यः स्रुचो भवन्तीति श्रुतम् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
शामीलं भस्म । षित्वान्ङीष् । शामीली स्रुक् ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
शम्याष्ट्लञ् - षित्त्वन्ङीषिति । टित्त्वान्ङीषिति । टित्त्वान्ङीबिति तु माधवः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.