Page loading... Please wait.
4|2|89 - शिखाया वलच्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|2|89
SK 1308
शिखाया वलच्   🔊
सूत्रच्छेदः
शिखाया (पञ्चम्येकवचनम्) , वलच् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
शिखाशब्दात् वलच् प्रत्ययो भवति चातुरर्थिकः। यथासम्भवम् अर्थसम्बन्धः। शिखावलं नाम नगरम्। मतुप्प्रकरणे ऽपि शिखाया वलचं वक्ष्यति, तददेशार्थं वचनम्।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
शिखाया वलज्वक्ष्यतीति । ठ्दन्तशैखात्संज्ञायाम्ऽ इत्यनेन । तददेशार्थं वचनमिति । इदं तु निवृताद्यर्थम्, देशे तन्नाम्न्यणो बाधनार्थं च ॥
सिद्धान्तकौमुदी
शिखावलम् ॥
शिखाया वलच् - शिखाया वलच् । निर्वृत्ताद्यर्थं सूत्रं, देशे तन्नाम्नि अणो बाधनार्थं च ।दन्तशिखात्संज्ञाया॑मिति पञ्चमे वक्ष्यमाणं तु अदेशे ।ञपि शिखावल इति रूपार्थछम् ।
शिखाया वलच् - शिखायाः निर्वृत्ताद्यर्थे देशे तन्नाम्नयणो बाधनार्थं चेदम् ।दन्तशिखात्संज्ञाया॑मिति पञ्चमे वक्ष्यमाणं त्वदेशेऽपि॒शिखाबल॑इति रूपसिद्ध्यर्थम् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.