Page loading... Please wait.
4|2|88 - नडशादाड्ड्वलच्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|2|88
SK 1307
नडशादाड्ड्वलच्   🔊
सूत्रच्छेदः
नड-शादात् (पञ्चम्येकवचनम्) , वलच् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
नडशादशब्दाभ्यां ड्वलच् प्रत्ययो भवति चातुरर्थिकः। यथासम्भवम् अर्थसम्बन्धः। नड्वलम्। शाद्वलम्।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
शादशब्दो दोपधः, ठ्पङ्कोऽस्त्री शादकर्दमौऽ इति ॥
सिद्धान्तकौमुदी
नड्वलः । शादो जम्बालघासयोः । शाद्वलः ॥
नडशादाड्ड्वलच् - नडशादाड्ड्वलच् । नड्वल इति । डित्त्वाट्टिलोपः । शाद्वल इति । शादा अस्मिन्सन्तीति विग्रहः । शादो — दन्त्योपधः । डोपध इत्यन्ये ।नडप्राये नड्वान्नड्वल इत्यपी॑त्यमरः । "शाद्वलः शादहरिते" इति च ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.