Page loading... Please wait.
4|2|32 - द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|2|32
SK 1235
द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च   🔊
सूत्रच्छेदः
द्यावापृथिवी-शुनासीर-मरुत्वत्-अग्नीषोम-वास्तोष्पति-गृहमेधात् (पञ्चम्येकवचनम्) , छ लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
देवता  4|2|24 (प्रथमैकवचनम्) , अस्य  4|2|24 (षष्ठ्येकवचनम्) , सा  4|2|24 (प्रथमैकवचनम्) , यत्  4|2|31 (प्रथमैकवचनम्)
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
"सा अस्य देवता" (इति) द्यावापृथिवी-शुनासीर-मरुत्वत्-अग्नीषोम-वास्तोष्पति-गृहमेधात् यत् छ च
सूत्रार्थः
"सा अस्य देवता" अस्मिन् अर्थे द्यावापृथिवी, शुनासीर, मरुत्वत्, अग्नीषोम, वास्तोष्पति, गृहमेध - एतेभ्यः शब्देभ्यः यत्-प्रत्ययः छ-प्रत्ययः च विधीयते ।
सा अस्य देवता 4|2|24 अस्मिन् अर्थे द्यावापृथिवी, शुनासीर, मरुत्वत्, अग्नीषोम, वास्तोष्पति, गृहमेध - एतेभ्यः शब्देभ्यः यत्-प्रत्ययः छ-प्रत्ययः च विधीयते । यथा -

1. द्यौः च पृथिवी च = द्यावापृथिवी । द्यावापृथिव्यौ देवते अस्य सः
= द्यावापृथिवी + यत्
→ द्यावापृथिव् + यत् [यस्येति च इति ईकारलोपः]
→ द्यावापृथिव्य
(उत -)
द्यावापृथिवी + छ
→ द्यावापृथिवी + ईय [आयनेयीनीयियः फढखच्छघां प्रत्ययादीनाम् 7|1|2 इति एय्-आदेशः]
→ द्यावापृथिव् + ईय [यस्येति च इति ईकारलोपः]
→ द्यावापृथिवीय

2. शूनश्च सीरश्च शूनासीरः । (शूनः = वायुः, सीरः = आदित्यः) । शूनासीरौ देवते अस्य सः
= शूनासीर + यत् → शूनासीर्य ।
(उत -) शूनासीर + छ → शूनासीरीय ।

3. मरुत्वान् अस्य देवता सः
= मरुत्वत् + यत् → मरुत्वत्य
(उत -) मरुत्वत् + छ → मरुत्वतीय ।

4. अग्निश्च सोमश्च अग्निषोम । अग्निषोमौ देवते अस्य सः = अग्निषोम्य, अग्निषोमीय ।
5. वास्तोष्पतिः अस्य देवता सः = वास्तोष्पत्य / वास्तोष्पतीय ।
6. गृहमेधः अस्य देवता सः = गृहमेध्य / गृहमेधीय ।

ज्ञातव्यम् -
1. "द्यावापृथिवी" इत्यस्य निर्माणम् एतादृशं भवति -
द्यौः च पृथिवी च
→ दिव् + सुँ + पृथिवी + सुँ [अलौकिकविग्रहः]
→ दिव् + पृथिवी [सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 2|4|71 इति सुँ-प्रत्यययोः लुक्]
→ द्यावा + पृथिवी [दिवो द्यावा 6|3|29 इति दिव्-इत्यस्य द्यावा-आदेशः]
→ द्यावापृथिवी ।

2. "शूनासीर" इत्यस्य निर्माणम् एतादृशं भवति -
शूनः च सीरः च
→ शून + सुँ + सीर + सुँ [अलौकिकविग्रहः]
→ शून + सीर [सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 2|4|71 इति सुँ-प्रत्यययोः लुक्]
→ शून् आनङ् + सीर [देवताद्वंन्द्वे च 6|3|26 इति पूर्वपदस्य आनङ्-आदेशः । ङिच्च 1|1|53 इति अन्त्यादेशः]
→ शूनान् + सीर [इत्संज्ञालोपः]
→ शूनासीर [नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य 8|2|7 इति नकारलोपः]

3. "अग्नीषोम" इत्यस्य निर्माणम् एतादृशं भवति -
अग्निश्च सोमश्च
→ अग्नि + सुँ + सोम + सुँ [अलौकिकविग्रहः]
→ अग्नि + सोम [सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 2|4|71 इति सुँ-प्रत्यययोः लुक्]
→ अग्नी + सोम [ईदग्नेः सोमवरुणयोः 6|3|27 इति ईत्वम्]
→ अग्नी + षोम [अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः 8|3|82 इति षत्वम्]
→ अग्नीषोम

4. "वास्तोष्पति" शब्दस्य निपातनम् क्रियते । "वास्तु" शब्दः वस्तुतः उकारान्त-नपुँसकलिङ्गे वर्तते, परन्तु अत्र निपातनात् तस्य पुँल्लिङ्गे परिवर्तनं क्रियते । अग्रे "वास्तोः पतिः" इति स्थिते सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 2|4|71 इति ङस्-प्रत्ययस्य लुक्-प्राप्ते निपातनात् तादृशः लुक् न भवति । अग्रे विसर्गस्य षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु 8|3|53 इत्यनेन सकारादेशः, तस्य च अग्रे निपातनात् षत्वं कृत्वा "वास्तोष्पति" इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति ।

5. "वास्तोष्पति" शब्दस्य विषये दित्यदित्या... 4|1|185 अनेन ण्य-प्रत्यये प्राप्ते तं बाधित्वा वर्तमानसूत्रेण सा अस्य देवता 4|2|24 अस्मिन् अर्थे यत्-प्रत्ययः तथा छ-प्रत्ययः भवति । अस्मिन् सूत्रे निर्दिष्टानां अन्येषां शब्दानां विषये तु औत्सर्गिकस्य अण्-प्रत्ययस्य अपवादरूपेण एतौ प्रत्ययौ उक्तौ स्तः ।
One-line meaning in English
The words द्यावापृथिवी, शुनासीर, मरुत्वत्, अग्नीषोम, वास्तोष्पति and गृहमेध get the यत् and the छ प्रत्यय in the meaning of "सा अस्य देवता".
काशिकावृत्तिः
द्यावापृथिव्यादिब्भ्यः छः प्रत्ययो भवति सा ऽस्य देवता इत्यस्मिन् विषये, चकाराद् यच् च। अणो ण्यस्य च अपवादः। द्यौश्च पृथिवी च द्यावापृथिव्यौ देवते अस्य द्यावापृथिवीयम्, द्यावापृथिव्यम्,। शुनश्च सीरश्च तौ देवते अस्य इति शुनासीरीयम्, शूनासीर्यम्। शुनो वायुः। सीरः आदित्यः। मरुत्वान् देवता अस्य मरुत्वतीयम्, मरुत्वत्यम्। अग्नीषोमीयम्, अग्नीशोम्यम्। वास्तोष्पतीयम्, वास्तोष्पत्यम्। गृहमेधीयम्, गृहमेध्यम्।
`अणो ण्यस्य चापवादः` इति। वास्तोष्पतिशब्दात् `दित्यदित्यादिभ्य` 4|1|85 इत्यादिना प्राप्तस्य ण्य्स्यापवादः। शेषेभ्यस्त्वौत्सर्गिकस्याणः। वास्तुनः पतिर्वास्तोष्पत्तिः। वास्तुशब्दस्य नपुंसकस्य पुंल्लिङ्गता, षष्ठर्थेऽलुक् च निपातनात्। `षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठ` 8|3|53 इत्यादिना षत्वम्। `द्यावापृथिव्यौ` इति। `दिवो द्यावा` 6|3|28 इति द्यावादेशः। `शुनासीरीयम्` इति। `देवताद्वन्द्वे च` 6|3|25 इत्यानङ्। `अग्नीषोमीयम्` इति। `ईदग्नेः सोमवरुणयोः` 6|3|26 इतीत्त्वम्; `अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः` 8|3|82 इति षत्वम्॥
अणो ण्यस्य चापवाद इति । वास्तोष्पतिशब्दात्पत्युतरपदस्य ण्यस्यापवादः, शेषेभ्योऽणः । द्यावापृथिव्याविति । ठ्दिवो द्यावाऽ, ठ्दिवसश्च पृथिव्याम्ऽ इति द्यावादेशः । शुनासीराविति । ठ्देवता द्वन्द्वे चऽ इत्यानङदेशः । शुनो वायुः, सीर आदित्य इति । अन्ये तु एकमेव शुनसीरमिन्द्रस्य, गुणममन्यन्त, यथाहश्वलायनः---ठिन्द्रो वा शुनासीरःऽ इति । मन्त्रलिङ्गञ्च भवति---इन्द्रं वयं शुनासीरमस्मिन्यज्ञे हवामहेऽ इति । मरुतोऽस्य सन्ति मरुत्वानिन्द्रः । अग्नीषोमीयमिति । ठीदग्नेः सोमवरुणयोःऽ वास्तोः पतिर्वास्तोष्पतिः, अस्मादेव निर्देशात्साधुः । गृहमेधशब्दमकारान्तं बह्वृचा मन्यन्ते । ठ्मरुद्भ्यो गृहमेधेभ्य उतराऽ इत्याश्वलायनः । ठ्गृहमेधास आगताऽ इति च मन्त्रलिङ्गम् । ठ्मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः सर्वासां दुग्धे सायमोदनम्ऽ इति तु तैतिरीयकम् । तत्र देकारान्तो नकारान्तो वेति विप्रतिपन्नाः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
चाद्यत् । द्यावापृथिवीयम् । द्यावापृथिव्यम् । शुनासीरीयम् । शूनासीर्यम् ॥
द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पति- गृहमेधाच्छ च - द्यावापृथिवीयं द्यावापृथिव्यमिति । द्यावापृथिवी देवता अस्येति विग्रहः । छस्य ईयादेशः । उभयत्रयस्येति चे॑ति लोपः । शुनासीरीयमिति । शुनो वायुः, सीरः आदित्यः । शुनश्च सीरश्च शुनासीरौ ।देवताद्वन्द्वे चे॑त्यानङ् । शुनासीरावस्य स्त इति शुनासीरः ।वाय्यादित्यवानिन्द्रो विवक्षितः॑ इति वेदभाष्ये भट्टभास्करः । शुनासीरो देवता अस्येति विग्रहः । मरुत्वान् देवता अस्य मरुत्वतीयं मरुत्वत्यम् । अग्नीषोमौ देवता अस्य अग्नीषोमीयम् अग्निषोम्यम् ।वास्तुनः पतिः वास्तोष्पतिः-रुद्रः । निपातनादलुक् षत्वं च ।रुद्रः खलु वै वास्तोष्पतिः॑ इति ब्राआहृणम् । अमरस्तु इन्द्रपर्यायेवास्तोष्पतिः सुरपति॑रित्याह वास्तोऽपतिर्देवता अस्य वास्तोष्पतीयं, वास्तोष्पत्यम् । गृहमेधो देवता अस्यगृहमेधीयम् । गृहमेध्यम् ।
द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पति- गृहमेधाच्छ च - द्यावापृ । अण्ण्यञोरपवादः । शुनासीरीयमिति । शुनश्च सूरश्चेति द्वन्देव॑देवताद्वन्द्वि चे॑त्यानङ् । शुनो — वायुः, सीरः — आदित्य इति वृत्तिकृत् । हरदत्तस्तु सुनासीरशब्द इन्द्रस्य गुणवाचीत्यन्ये मन्यन्त इत्याह । तथा च मन्त्रः — ॒इन्द्रं वयं सुनासीरमस्मिन्यज्ञे हवामहे॑इति । मरुतोऽस्य सन्तीति मरुत्वानिन्द्रः, मरुत्वतीयं । मरुत्वत्यम् । अग्निषोमीयम् ।ईदग्नेः सोमवरुणयोः॑ । वास्तुनः पतिः वास्तोष्पतिः । इहैव सूत्रे निपातनात्साधुः ।वेश्मभूर्वास्तुरस्त्रियाम् । वास्तोष्पतीयं वास्तोष्पत्यम् । गृहमेधीयं । गृहमेध्यम् । गृहमेधशब्दोऽकारान्तः । तथा च आआलायनः — -॒मरुभ्द्यो गृहमेधेभ्यः॑इति ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.