Page loading... Please wait.
4|2|26 - शुक्राद्घन्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|2|26
SK 1228
शुक्राद्घन्   🔊
सूत्रच्छेदः
शुक्रात् (पञ्चम्येकवचनम्) , घन् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
देवता  4|2|24 (प्रथमैकवचनम्) , अस्य  4|2|24 (षष्ठ्येकवचनम्) , सा  4|2|24 (प्रथमैकवचनम्)
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
"सा अस्य देवता" (इति) शुक्रात् घन्
सूत्रार्थः
"सा अस्य देवता" अस्मिन् अर्थे "शुक्र"शब्दात् "घन्" प्रत्ययः भवति ।
सा अस्य देवता 4|2|24 इत्यस्मिन् अर्थे "शुक्र" शब्दात् घन् प्रत्ययः भवति । यथा -

शुक्रः अस्य देवता
= शुक्र + घन्
→ शुक्र + इय [आयनेयीनीयियः फढखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ 7|1|2 इत्यनेन घकारस्य इय्-आदेशः]
→ शुक्रिय

यथा - शुक्रः अस्य अध्यायस्य देवता सः शुक्रियः अध्यायः ।
One-line meaning in English
The word शुक्र gets the घन् प्रत्यय in the meaning of "सा अस्य देवता".
काशिकावृत्तिः
शुक्रशब्दात् सा ऽस्य देवता इत्यसिन्न्नर्थे घन् प्रत्ययो भवति। अणो ऽपवादः। शुक्रियं हविः। शुक्रियो ऽध्यायः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
शुक्रियम् ॥
शुक्राद्घन् - शुक्राद्धन् । "साऽस्य देवता" "इत्यर्थे" इति शेषः । शुक्रियमिति । शुक्रो देवता अस्येति विग्रहः ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
शुक्रियम्॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.