Page loading... Please wait.
4|2|131 - मद्रवृज्योः कन्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|2|131
SK 1355
मद्रवृज्योः कन्   🔊
सूत्रच्छेदः
मद्र-वृज्योः (षष्ठीद्विवचनम्) , कन् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
मद्रवृजिशब्दाभ्यां कन् प्रत्ययो भवति शैषिकः। जनपदवुञो ऽपवादः। मद्रेसु जातः मद्रकः। वृजिकः।
`जनपदवुञोऽपवादः`इति। `अवृद्धादपि` 4|2|124 इत्यादिप्राप्तस्य। मद्रवृज्योः कन्निति ञ्यन्तस्य परनिपातः `द्वन्द्वे घि` 2|2|32 इत्यस्य विधेरनित्यत्वज्ञापनार्थम्। तेन धूमाग्नी इत्येवमादि सिद्धं भवति॥
मद्रशब्दः ठ्स्फायितञ्चिऽ इति रक्प्रत्ययान्तः, ठ्वृजी वर्जनेऽ ठिगुपधात्किःऽ इति किप्रत्ययान्तो वृजिशब्दः । जनपदवुञोऽपवाद इति । ठवृद्धादपिऽ इति ॥
सिद्धान्तकौमुदी
जनपदवुञोऽपवादः । मद्रेषु जातो मद्रकः । वृजिकः ॥
मद्रवृज्योः कन् - मद्रवृज्योः कन् । मद्रो वृजिश्च जनपदविशेषः । जगपदवुञोऽपवादः ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.