॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
4|1|176
SK 1195
4|1|176
स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च  
SK 1195
सूत्रच्छेद:
स्त्रियाम् - सप्तम्येकवचनम् , अवन्ति-कुन्ति-कुरुभ्यः - पञ्चमीबहुवचनम् , च - अव्ययम्
अनुवृत्ति:
तद्राजाः  [4|1|174] (षष्ठ्या विपरिणम्यते) - षष्ठ्येकवचनम् , लुक्  [4|1|175] - प्रथमैकवचनम्
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , ङ्याप्प्रातिपदिकात्  [4|1|1] , तद्धिता:  [4|1|76] , प्राग्दीव्यतोऽण्  [4|1|83] , समर्थानां प्रथमाद्वा  [4|1|82]
सम्पूर्णसूत्रम्
अवन्ति-कुन्ति-कुरुभ्यः तद्राजस्य स्त्रियाम् लुक्
सूत्रार्थ:
"अवन्ति", "कुन्ति" तथा "कुरु" शब्देभ्यः प्रयुक्तः यः तद्राजसंज्ञकप्रत्ययः, तस्य स्त्रीत्वे विवक्षिते लुक् भवति ।
Additional description will be added soon.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
अवन्तिकुन्तिकुरुशब्देभ्य उत्पन्नस्य तद्राजस्य स्तिर्याम् अभिधेयायां लुग् भवति। अवन्तिकुन्तिभ्यां ञ्यङः, कुरोर्ण्यस्य। अवन्ती। क्न्ती। कुरूः। स्त्रियाम् इति किम्? आवन्त्यः। कौन्त्यः। कौरव्यः।
`अवन्ती। कुन्ती` इति। तद्धितलुकि कृते `इतो मनुष्यजातेः` 4|1|65 इति ङीष्। `कुरूः` इति। `ऊङ्` 4|1|66 इत्यूङ्॥
अवन्ती, कुन्तीति । लुकि कृते ठितो मनुष्यजातेःऽ इति ङीष । कुरूरिति । ठूणुतःऽ ॥
सिद्धान्तकौमुदी
तद्राजस्य लुक्स्यात् । अवन्ती । कुन्ती । कुरूः ॥
स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च - स्त्रियामवन्ति । अवन्ती कुन्तीति । अवन्तेः कुन्तेश्चापत्यं स्त्री राज्ञी वेति विग्रहः ।वृद्धेत्कोसले ति ञ्यङोऽनेन लुकिइतो मनुष्यजाते॑रिति ङीष् । कुरूरिति । "कुरुनादिभ्यः" इति ण्यस्य लुक् ।
स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च - अवन्ती । कुन्तीति ।वृद्धे॑दिति ञ्यङो लुकिइतो मनुष्यजाते॑रिति ङी, । कुरुरिति । ण्यस्य लुक्ऊङुतः॑इत्यूङ् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!