Page loading... Please wait.
4|1|176 - स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|1|176
SK 1195
स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च  
सूत्रच्छेदः
स्त्रियाम् (सप्तम्येकवचनम्) , अवन्ति-कुन्ति-कुरुभ्यः (पञ्चमीबहुवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
तद्राजाः  4|1|174 (षष्ठ्येकवचनम्, षष्ठ्या विपरिणम्यते) , लुक्  4|1|175 (प्रथमैकवचनम्)
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
अवन्ति-कुन्ति-कुरुभ्यः तद्राजस्य स्त्रियाम् लुक्
सूत्रार्थः
"अवन्ति", "कुन्ति" तथा "कुरु" शब्देभ्यः प्रयुक्तः यः तद्राजसंज्ञकप्रत्ययः, तस्य स्त्रीत्वे विवक्षिते लुक् भवति ।
Additional description will be added soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अवन्तिकुन्तिकुरुशब्देभ्य उत्पन्नस्य तद्राजस्य स्तिर्याम् अभिधेयायां लुग् भवति। अवन्तिकुन्तिभ्यां ञ्यङः, कुरोर्ण्यस्य। अवन्ती। क्न्ती। कुरूः। स्त्रियाम् इति किम्? आवन्त्यः। कौन्त्यः। कौरव्यः।
`अवन्ती। कुन्ती` इति। तद्धितलुकि कृते `इतो मनुष्यजातेः` 4|1|65 इति ङीष्। `कुरूः` इति। `ऊङ्` 4|1|66 इत्यूङ्॥
अवन्ती, कुन्तीति । लुकि कृते ठितो मनुष्यजातेःऽ इति ङीष । कुरूरिति । ठूणुतःऽ ॥
सिद्धान्तकौमुदी
तद्राजस्य लुक्स्यात् । अवन्ती । कुन्ती । कुरूः ॥
स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च - स्त्रियामवन्ति । अवन्ती कुन्तीति । अवन्तेः कुन्तेश्चापत्यं स्त्री राज्ञी वेति विग्रहः ।वृद्धेत्कोसले ति ञ्यङोऽनेन लुकिइतो मनुष्यजाते॑रिति ङीष् । कुरूरिति । "कुरुनादिभ्यः" इति ण्यस्य लुक् ।
स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च - अवन्ती । कुन्तीति ।वृद्धे॑दिति ञ्यङो लुकिइतो मनुष्यजाते॑रिति ङी, । कुरुरिति । ण्यस्य लुक्ऊङुतः॑इत्यूङ् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.