॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
4|1|169
SK 1187
4|1|169
साल्वेयगान्धारिभ्यां च  
SK 1187
सूत्रच्छेद:
साल्वेय-गान्धारिभ्याम् - पञ्चमीद्विवचनम् , च - अव्ययम्
अनुवृत्ति:
जनपदशब्दात्  [4|1|168] - पञ्चम्येकवचनम् , क्षत्रियात्  [4|1|168] - पञ्चम्येकवचनम् , तस्य  [4|1|92] - षष्ठ्येकवचनम् , अपत्यम्  [4|1|92] - प्रथमैकवचनम् , अञ्  [4|1|168] - प्रथमैकवचनम्
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , ङ्याप्प्रातिपदिकात्  [4|1|1] , तद्धिता:  [4|1|76] , प्राग्दीव्यतोऽण्  [4|1|83] , समर्थानां प्रथमाद्वा  [4|1|82]
सम्पूर्णसूत्रम्
तस्य अपत्यम् (इति) क्षत्रियात् जनपदशब्दात् साल्वेय-गान्धारिभ्याम् अञ् च
सूत्रार्थ:
"साल्वेय" तथा "गान्धार" एतौ क्षत्रियवाचिनौ शब्दौ यदि जनपदस्य नामरूपेण अपि प्रयुज्येते, तर्हि ताभ्याम् "तस्य अपत्यम्" अस्मिन् अर्थे अञ्-प्रत्ययः भवति ।
Additional description will be added soon.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
साल्वेयगान्धारिशब्दाभ्याम् अपत्ये अञ् प्रत्ययो भवति। जनपदशब्दावेतौ क्षत्रियाभिधायिनौ ताभ्याम् अञपवादे वृद्धादिति ञ्यङि प्राते पुनरञ् विधीयते। साल्वेयः। गान्धारः। तस्य राजनि इत्येव, साल्वेयो राजा। गान्धारो राजा।
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
सिद्धान्तकौमुदी
आभ्यामपत्येऽञ् । वृद्धेत्-(कौमुदी-1189) इति ञ्यङोऽपवादः । साल्वेयः । गान्धारः । तस्य राजन्यप्येवम् ॥
साल्वेयगान्धारिभ्यां च - साल्वेय । ननु साल्वेयगान्धारिशब्दावव्युत्पन्नौ देशक्षत्रियोभयवाचिनौ, ताभ्यां जनपदशब्दादिञि सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह — ञ्यङोऽपवाद इति ।
साल्वेयगान्धारिभ्यां च - बृद्धेत् । तपरकरणं किम् । कौमारः । कुमारीशब्दो हि जनपदक्षत्रियवचनः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!