॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
4|1|146
SK 1169
4|1|146
रेवत्यादिभ्यष्ठक्  
SK 1169
सूत्रच्छेद:
रेवत्यादिभ्यः - पञ्चमीबहुवचनम् , ठक् - प्रथमैकवचनम्
अनुवृत्ति:
तस्य  [4|1|92] - षष्ठ्येकवचनम् , अपत्यम्  [4|1|92] - प्रथमैकवचनम्
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , ङ्याप्प्रातिपदिकात्  [4|1|1] , तद्धिता:  [4|1|76] , प्राग्दीव्यतोऽण्  [4|1|83] , समर्थानां प्रथमाद्वा  [4|1|82]
सम्पूर्णसूत्रम्
"तस्य अपत्यम्" (इति) रेवत्यादिभ्यः ठक्
सूत्रार्थ:
"तस्य अपत्यम्" अस्मिन् अर्थे रेवत्यादिगणस्य शब्देभ्यः ठक्-प्रत्ययः भवति ।
Additional description will be added soon.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
रेवती इत्येवम् आदिभ्यो ऽपत्ये ठक् प्रत्ययो भवति। यथा योगं ढगादीनाम् अपवादः। रैवतिकः। आश्वपालिकः। रेवती। अश्वपाली। मणीपाली। द्वारपाली। वृकवञ्चिन्। वृकग्राह। कर्णग्राह। दण्डग्राह। कुक्कुटाक्ष।
`यथायोगम्` इत्यादि। तत्राद्यानां चतुर्णां स्त्रीप्रत्ययान्तत्वाद् ढकोऽपवादः; वृकञ्चिन्-- इत्यस्याणः, शेषाणामकरान्तत्वादिञः॥
ढगादीनामपवाद इति । तत्र रेवतीशब्दो ङीषन्तः, अश्व, मणि, द्वारशब्दोपपदात्पालयतेः कर्मण्यणि ङीप्, तेषु ढक्प्राप्तः । ठ्वञ्चु प्रलम्भनेऽ, अस्माद्वृकोपपदात् ठ्कर्तर्युपमानेऽ इति णिनिः, अस्मादण्प्राप्तः वृककर्णदण्डोपपदाद् ग्रहेः ठ्कर्मण्यण्ऽ, कुक्कुटस्येवाक्षिणी यस्य स कुक्कुटाक्षः, एष्विञ् प्राप्तः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
रेवत्यादिभ्यष्ठक् - रेवत्यादिभ्यष्ठक् । "अपत्ये" इति शेषः । ढगाद्यपवादः ।
रेवत्यादिभ्यष्ठक् - रेवत्या.रेवती, अआपाली, मणिपाली, द्वारपाली — -इत्यादि । ठस्येकः ।अङ्गस्ये॑त्यनुवर्तनादाहर — -अङ्गात्परस्येति ।अङ्गा॑दिति ठकारविशेषणादठचष्ठकारस्य न भवति । कर्मठः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!