Page loading... Please wait.
4|1|143 - स्वसुश्छः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|1|143
SK 1166
स्वसुश्छः   🔊
सूत्रच्छेदः
स्वसुः (पञ्चम्येकवचनम्) , छः (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
अपत्यम्  4|1|92 (प्रथमैकवचनम्) , तस्य  4|1|92 (षष्ठ्येकवचनम्)
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
"तस्य अपत्यम्" (इति) स्वसुः छः
सूत्रार्थः
"तस्य अपत्यम्" अस्मिन् अर्थे "स्वसृ"शब्दात् छ-प्रत्ययः भवति ।
Additional description will be added soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
स्वसृशब्दादपत्ये छन्ः प्रत्ययो भवति। अणो ऽपवादः। स्वसुरपत्यं स्वस्रीयः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
स्वस्त्रीयः ॥
स्वसुश्छः - स्वसुश्छः । "अपत्ये" इति शेषः । स्वस्त्रीय इति । छस्य ईयादेशः, ऋकारस्य यण् ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.