Page loading... Please wait.
4|1|129 - गोधाया ढ्रक्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|1|129
SK 1135
गोधाया ढ्रक्  
सूत्रच्छेदः
गोधायाः (पञ्चम्येकवचनम्) , ढ्रक् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
अपत्यम्  4|1|92 (प्रथमैकवचनम्) , तस्य  4|1|92 (षष्ठ्येकवचनम्)
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83
सम्पूर्णसूत्रम्
"तस्य अपत्यम्" (इति) गोधायाः ढ्रक्
सूत्रार्थः
"तस्य अपत्यम्" अस्मिन् अर्थे "गोधा"शब्दात् ढ्रक्-प्रत्ययः भवति ।
Additional description will be added soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
गोधायाः अपत्ये ड्रक् प्रत्ययो भवति। गौधेरः। शुभ्रादिष्वयं पठ्यते, तेन गौधेयः अपि भवति।
`गोधेरः` इति। पूर्ववद्यलोपः॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
गौधेरः । शुभ्रादित्वात्पक्षे ढक् । गौधेयः ॥
गोधाया ढ्रक् - गोधाया ढ्रक् । गौधेर इति । गोधाया अपत्यमिति विग्रहः । ढ्रकि ढकारस्य एयादेशेलोपोव्यो॑रिति यलोपः । कित्त्वादादिवृद्धिरिति भावः ।
गोधाया ढ्रक् - गौधेर इति । ढस्य एयादेशे कृतेलोपो व्यो॑रिति यलोपः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.