Page loading... Please wait.
3|4|96 - वैतोऽन्यत्र
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|4|96
SK 3430
वैतोऽन्यत्र   🔊
सूत्रच्छेदः
वा (अव्ययम्) , एतः (षष्ठ्येकवचनम्) , अन्यत्र (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 लस्य  3|4|77
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
लेटः इत्येव। लेट्सम्भन्धिनः एकारस्य वा ऐकाराऽदेशो भवति। अन्यत्र इत्यनन्तरो विधिरपेक्ष्यते। आत ऐ 3|4|95 इत्येतद् विषयं वर्जयित्वा एत ऐ भवति। सप्ताहानि शासै। अहम् एव पशूनामीशै। मदग्रा एव वो ग्रहा गृह्यान्तै। मद्देवत्यान्येव वः पात्राण्युच्यान्तै। न च भवति। यत्र क्व च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्। अन्यत्र इति किम्? मन्त्रयैते। मन्त्रयैथे।
`शासै` इति। उत्तमपुरुषैकवचनमिट्, टेरेत्वम्। `ईशै` इत्यादीनि उदाहरणानि `उपसंवादाशङ्कयोः` 3|4|8 इत्यत्र व्युत्पादितानि। `दधस` इति। `डुधाञ् धारणपोषणयोः` (धातुपाठः-1092), `थासः से` 3|4|80 , शपः श्लु), `श्लौ` 6|1|10 इति द्विर्वचनम्, अट्, `घोर्लोपो लेटि वा` 7|3|70 इत्यकारलोपः॥
एतद्विषयमिति । षष्ठीसमासः । एवंविषयमिति तु युक्तः पाठः । उदाहरणानि ठुपसंवादाशङ्कयोश्चऽ इत्यत्र व्युत्पादितानि । दधस इति । ठ्थासः सेऽ, शपः श्नुः, अट्, ठ्घोर्लोपो लेटि वाऽ इत्याकारलोपः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
लेट एकारस्य ऐस्याद्वा आत ऐ--(कौमुदी-3429) इत्यस्य विषयं विना । पशूनामीशै । ग्रहा गृह्यान्तै । अन्यत्र किम् । सुप्रयसा मादयैते (सुप्र॒यसा॑ मा॒दयै॑ते) ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.