॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
3|4|96
SK 3430
3|4|96
वैतोऽन्यत्र   🔊
SK 3430
सूत्रच्छेद:
वा - अव्ययम् , एतः - षष्ठ्येकवचनम् , अन्यत्र - अव्ययम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , धातो:  [3|1|91] , लस्य  [3|4|77]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
लेटः इत्येव। लेट्सम्भन्धिनः एकारस्य वा ऐकाराऽदेशो भवति। अन्यत्र इत्यनन्तरो विधिरपेक्ष्यते। आत ऐ 3|4|95 इत्येतद् विषयं वर्जयित्वा एत ऐ भवति। सप्ताहानि शासै। अहम् एव पशूनामीशै। मदग्रा एव वो ग्रहा गृह्यान्तै। मद्देवत्यान्येव वः पात्राण्युच्यान्तै। न च भवति। यत्र क्व च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्। अन्यत्र इति किम्? मन्त्रयैते। मन्त्रयैथे।
`शासै` इति। उत्तमपुरुषैकवचनमिट्, टेरेत्वम्। `ईशै` इत्यादीनि उदाहरणानि `उपसंवादाशङ्कयोः` 3|4|8 इत्यत्र व्युत्पादितानि। `दधस` इति। `डुधाञ् धारणपोषणयोः` (धातुपाठः-1092), `थासः से` 3|4|80 , शपः श्लु), `श्लौ` 6|1|10 इति द्विर्वचनम्, अट्, `घोर्लोपो लेटि वा` 7|3|70 इत्यकारलोपः॥
एतद्विषयमिति । षष्ठीसमासः । एवंविषयमिति तु युक्तः पाठः । उदाहरणानि ठुपसंवादाशङ्कयोश्चऽ इत्यत्र व्युत्पादितानि । दधस इति । ठ्थासः सेऽ, शपः श्नुः, अट्, ठ्घोर्लोपो लेटि वाऽ इत्याकारलोपः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
लेट एकारस्य ऐस्याद्वा आत ऐ--(कौमुदी-3429) इत्यस्य विषयं विना । पशूनामीशै । ग्रहा गृह्यान्तै । अन्यत्र किम् । सुप्रयसा मादयैते (सुप्र॒यसा॑ मा॒दयै॑ते) ॥
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!