Page loading... Please wait.
3|4|7 - लिङर्थे लेट्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|4|7
SK 3424
लिङर्थे लेट्   🔊
सूत्रच्छेदः
लिङर्थे (सप्तम्येकवचनम्) , लेट् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
छन्दसि अन्यतरस्याम् इति वर्तते। लिङर्थे, यत्र लिङ् विधीयते विध्यादिः, हेतुहेतुमतोर् लिङ् 3|3|156 इत्येवम् आदिः, तत्र छन्दसि विषये ऽन्यतरस्यां लेट् प्रत्ययो भवति। जोषिषत् तारिषत्। मन्दिषत्। नेता इन्द्रो नेषत्। तक्षिषत्। पताति दिद्युत्। प्रजापतिरुदधिं च्यावयाति।
`नेषत्`। `तक्षिषत्` इति। नयतेस्तक्षते श्च लेट्, तिप्, `इतश्च लोपः परस्म #ऐपदेषु` )3.4.97) इतीकारलोपः, `सिब् बहुलं लेटि` 3|1|34 इति सिप्, `लेटोऽडाटौ` 3|4|94 इत्याट्। तक्षिषदित्यत्र `आर्धधातुकस्य` 7|2|35 इत्यादिनेट्। जोषिषदित्यादीन्युदाहरणानि `सिब् बहुलं लेटि`( 3.1.34) इत्यत्र व्युत्पादितानि॥
जोषिषदिति । ठ्जुषी प्रीतिसेवनयोःऽ अनुदातेत्, व्यत्ययेन परस्मैपदम्, ठितश्च लोपः परस्मैपदेषुऽ, ठ्लेटोऽडाटौऽ इति तिपोऽडागमः, ठ्सिब्बहुलं लेटिऽ इति सिप्, इडागमः । तारिषदिति । सिब्विधौ बहुलं णिद्वद्भाव उक्तः, ततो वृद्धिः । पतातीति । ठ्पत्लृ गतौऽ, तिप आडागमः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
विध्यादौ हेतुहेतुमद्भावादौ च धातोर्लेट् स्याच्छन्दसि ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.