Page loading... Please wait.
3|4|58 - नाम्न्यादिशिग्रहोः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|4|58
SK 3380
नाम्न्यादिशिग्रहोः   🔊
सूत्रच्छेदः
नाम्नि (सप्तम्येकवचनम्) , आदिशि-ग्रहोः (षष्ठीद्विवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
द्वितीयायाम् इत्येव। नामशब्दे द्वितीयान्ते उपपदे आदिशेर् ग्रहेश्च धातोः णमुल् प्रत्ययो भवति। देशम् आचष्ते। नामग्राहम् आचष्टे।
`आदिशेः` इति। `दिश अतिसर्जने` (धातुपाठः-1283)), आङ्पूर्वः॥
आदिशेर्ग्रहेश्चेति । एतेनाङे दिशिनैव सम्बन्धः, न ग्रहिणेति दर्शयति ॥
सिद्धान्तकौमुदी
द्वितीयायामित्येव । नामादेशमाचष्टे । नामग्राहमाह्वयति ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.