Page loading... Please wait.
3|4|30 - यावति विन्दजीवोः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|4|30
SK 3351
यावति विन्दजीवोः   🔊
सूत्रच्छेदः
यावति (सप्तम्येकवचनम्) , विन्द-जीवोः (षष्ठीद्विवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
यावच्छब्द उपपदे विन्दतेर् जीवतेश्च णमुल् प्रत्ययो भवति। यावद्वेदं भुङ्क्ते। यावल्लभते तावद्भुङ्क्ते इत्यर्थः। यावज्जीवम् अधीते। यावज्जीवति तावदधीते इत्यर्थः।
`विन्दतेः` इति। `विद्लृ लाभे` (धातुपाठः-1432) इत्यस्य॥
विन्देति विदेर्लाभार्थस्यानुकरणम्, तस्य हि विन्दतीत्यादौ ठ्शे मुचादीनाम्ऽ इति नुमस्ति । यावल्लभते ताक्द् भुङ्क्ते इत्यर्थ इति । एतेनासाकल्यं दर्शयति, साकल्ये हि पूर्वेणैव सिद्धम् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
यावद्वेदं भुङ्क्ते । यावल्लभ्यते तावदित्यर्थः । यावज्जीवमधीते ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
यावति विन्दजीवोः - यावति विन्द । विदेर्लाभार्थस्यानुकरणम् । तस्य हिविन्दती॑त्यादौशे मुचादीना॑मिति नुमस्ति । यावल्लभत इति । असाकल्यमनेन दर्शयति । साकल्ये हिकर्मणि दृशिविदो॑रित्यनेनैव सिद्धम् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.