॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
3|4|30
SK 3351
3|4|30
यावति विन्दजीवोः   🔊
SK 3351
सूत्रच्छेद:
यावति - सप्तम्येकवचनम् , विन्द-जीवोः - षष्ठीद्विवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , धातो:  [3|1|91]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
यावच्छब्द उपपदे विन्दतेर् जीवतेश्च णमुल् प्रत्ययो भवति। यावद्वेदं भुङ्क्ते। यावल्लभते तावद्भुङ्क्ते इत्यर्थः। यावज्जीवम् अधीते। यावज्जीवति तावदधीते इत्यर्थः।
`विन्दतेः` इति। `विद्लृ लाभे` (धातुपाठः-1432) इत्यस्य॥
विन्देति विदेर्लाभार्थस्यानुकरणम्, तस्य हि विन्दतीत्यादौ ठ्शे मुचादीनाम्ऽ इति नुमस्ति । यावल्लभते ताक्द् भुङ्क्ते इत्यर्थ इति । एतेनासाकल्यं दर्शयति, साकल्ये हि पूर्वेणैव सिद्धम् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
यावद्वेदं भुङ्क्ते । यावल्लभ्यते तावदित्यर्थः । यावज्जीवमधीते ॥
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
यावति विन्दजीवोः - यावति विन्द । विदेर्लाभार्थस्यानुकरणम् । तस्य हिविन्दती॑त्यादौशे मुचादीना॑मिति नुमस्ति । यावल्लभत इति । असाकल्यमनेन दर्शयति । साकल्ये हिकर्मणि दृशिविदो॑रित्यनेनैव सिद्धम् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!