Page loading... Please wait.
3|3|72 - ह्वः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|72
SK 3249
ह्वः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु   🔊
सूत्रच्छेदः
ह्वः (पञ्चम्येकवचनम्) , सम्प्रसारणम् (प्रथमैकवचनम्) , च (अव्ययम्) , नि-अभि-उप-वि-षु (सप्तमीबहुवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 भावे  3|3|18 अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्  3|3|19
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
नि अभि उप वि इत्येतेषु उपपदेषु ह्वयतेः धातोः सम्प्रसारणम् अप् प्रत्ययः च। घञो ऽपवादः। निहवः। अभिहवः। उपहवः। विहवः। एतेषु इति किम्? प्रह्वायः।
`निहवः`इति। `ह्वेञ् {स्पर्धायां शब्दे च--धा।पा} स्पद्र्धायाम्` (धातुपाठः-1008)। सम्प्रसारणे कृते गुणावादेशौ। जुहोतेरेव निप्रभृत्युपसर्गपूर्वस्य `निहवः`इत्यादिके रूपचतुष्टये सिद्धे सति ह्वयसेर्निप्रभृतिपूर्वस्य घञ्निवृत्त्यर्थमेवैतद्ववचनम्॥
निहव इत्यादि रूपं तु जुहोतेरेव सिद्धम्; अनेकार्थत्वाद्धातूनाम् । अथेभेदोऽप्यकिञ्चित्करः । इदं तु वचनं ह्वयतेर्घञि निह्वाय इति रूपं मा भूदिति ॥
सिद्धान्तकौमुदी
निहवः । अभिहवः । उपहवः । विहवः । एषु किम् । प्रह्वायः ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.