Page loading... Please wait.
3|3|61 - व्यधजपोरनुपसर्गे
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|61
SK 3238
व्यधजपोरनुपसर्गे   🔊
सूत्रच्छेदः
व्यध-जपोः (षष्ठीद्विवचनम्) , अनुपसर्गे (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 भावे  3|3|18 अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्  3|3|19
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
व्यध जप इत्येतयोः अनुपसर्गयोः अप् प्रत्ययो भवति। घञो ऽपवादः। व्यधः। जपः। अनुपसर्गे इति किम्? आव्याधा। उपजापः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
व्यधजपोरिति पञ्चम्यर्थे षष्ठी, अनुपसर्ग इति प्रसज्यप्रतिषेधः---उपसर्गे सति न भवतीति । तेन केवलाभ्यामेव भवति, न तूपसर्गव्यतिरिक्तेऽन्यस्मिन्नुपपदे । वृत्तिग्रन्थोऽप्यस्मिन्नेवार्थे व्याख्येयः । उपजापःउमन्त्रभेदः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
अप् स्यात् । व्यधः । जपः । उपसर्गे तु । आव्याधः । उपजापः ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
व्यधजपोरनुपसर्गे - उपजापो मन्त्रभेदः ।शब्दे निनादनिनदध्वनिद्वनरवस्वनाः । स्वान॑ इत्यमरः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.